Συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης στο Δήμο Βέροιας

Προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας να προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης, προσκαλεί τα διοικητικά συμβούλια:

1. των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων.
2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων.
3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
4. των εργαζομένων στον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.
5. των ενώσεων και συλλόγων γονέων.
6. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων.
7. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών.
8. οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
9. εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων.

που επιθυμούν, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τον αναπληρωτή τους, καθώς και όσους από τους δημότες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο θεσμό αυτό, να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους στο Δημοτικό Κατάστημα (Μητροπόλεως 46, πληροφορίες κ. Γεώργιο Καρατζούλα, γραφείο 10, τηλ. 2331350564) μέχρι την 23-10-2014.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο με αρμοδιότητες να:
Α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα, το τεχνικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου.
Β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.
Γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και ο συνολικός αριθμός των μελών της μπορεί να είναι από 25 εώς 50 μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι φορέων κ.λ.π. υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό των μελών, θα διενεργηθεί εκλογή μεταξύ των εκπροσώπων των τοπικών φορέων και των δημοτών, που θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Προέδρων και νόμιμων εκπροσώπων τους, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ